MENNESKERETTSSITUASJONEN I NORGE I 2018!

KVA ER SÅ STATUS MED REGJERINGA SOLBERG I POSISJON I SNART 5 ÅR?

Kjære lesarar, klikk dykk inn på ARKIV for denne bloggen frå juli månad 2013, og sjå kva eg skreiv den gongen om Regjeringen Stoltenberg, og deira Totale mangel på Evne og Vilje til å rette opp i alle Menneskerettsbrot og OVERGREP frå Politi/Påtalemakta, Domstolane og Barnevernet!

Les ALLE dei 10 innlegga frå juli 2013 og samanlikn så med det alle samfunnsbevisste borgarar veit har skjedd, og framleis skjer, når det gjeld OFFENTLEGE OVERGREP frå Politiet/Påtalemakta, Domstolane og Barnevernet, noko som viser gjennom uttallige oppslag i Media om GROVE JUSTISMORD og BARNEVERNETS OVERGREP!

Dette viser KLART og TYDELEG at Regjeringen Solberg, trass i 5 år ved makta, IKKJE har endra på noko som helst, og såleis set med DET FULLE ANSVAR for at OVERGREPA har funne stad og framleis finn stad!

Korleis skal dette ende?

Vil du som les dette, og resten av det norske folk, stillteiande AKSEPTERE at det vi har trudd skulle vere ein RETTSSTAT og eit DEMOKRATI, sakte men SIKKERT skal utvikle seg til eit RETTSDIKTATUR og ein TERRORSTAT?

Eller vil du fylgje opp Arnulf Øverlands ord: » Du skal ikke tåle så inderlig vel, den URETT som ikke rammer deg selv»?

Kollsete 10. juli 2018

Alf Reutz Kollsete

Kopi av dette innlegget vert sendt til alle dei borgarlege partia på Stortinget.

17 mai 2018 – FRA DEMOKRATI TIL DIKTATUR!

Harde ord men ikke desto mindre sanne og ettertenksomme.

HVORFOR er det blitt slik:

Det er blitt slik fordi den norske stat gjennom Storting og Regjering stilltiende har akseptert at Politi og Påtalemyndighet, Barnevernet og Domstolene kan bryte Norsk Lov, herunder Grunnloven, Barnevernloven, FN,s Barnekonvensjon og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon, UTEN at det får KONSEKVENSER for LOVBRYTERNE!

HVORFOR tillater det Norske folk at det er blitt slik:

Fordi de gjennom sin passive holdning og manglende kunnskap ikke reiser seg mot denne form for LOVLØSHET og OFFENTLIGE OVERGREP!

Så mitt innstendige råd til det norske folk på denne «nasjonaldagen» er:

Følg Arnulf Øverlands ord: «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

Kollsete 17. mai 2018

Alf Reutz Kollsete

5 MAI 2018 – KVA SKJER VIDARE?

Dette er datoen då jenta som er omtala i dei siste innlegga på denne bloggen fyller 26 år, og min son slapp ut frå fengsel etter å ha vori utsett for eit GROVT og PLANLAGT JUSTISMORD, med utgangspunkt i denne jenta sine FALSKE SKULDINGAR og FALSKE FORKLARINGAR for POLITI og DOMSTOLANE!

Denne jenta har gjennom sine Falske skuldingar og FALSKE FORKLARINGAR påført min son og hans FAMILIE UBOTELEG SKADE på SÅVEL KORT som LANG SIKT!                       Dette ER og BLIR eit UOMTVISTELEG FAKTUM, som eg sit med FULL DOKUMENTASJON på!

FYLGJESKADENE av denne handlemåten frå jenta er ENORME og har medført splittelse av min son sin Familie, gjennom intervensjon og SVÆRT GROVE PÅSTANDER frå fylgjande personar i Sogn Barnevern: Barnevernleiar (i 2009) Clara Øberg, Barnevernkonsulent Elin Pettersen (mor til Øbergs barnebarn) samt Advokat Rune Tysse,( barnevernsadvokat for Sogn Barnevern).

Elin Pettersen er i dag gift med advokat Tysse og begge har teke etternamnet Pettersen Tysse.

Elin Pettersen Tysse er i dag Fagleiar i Sogn Barnevern og hennar ektemann Rune Pettersen Tysse er, tru det eller ei, Sogn Barnevern sin advokat.

Eg vil etterkvart kome attende til den rollen desse hadde i den saka som kom opp i Sogn Barnevern som ein fylgje av det GROVE BEVISSTE JUSTISMORDET, omtala i innlegga framanfor.

Så blir det spennande og sjå korlenge denne jenta sitt SAMVET klarer å halde ho vekke  frå å innrøme sine SVÆRT GROVE ANKLGER mot min son med dei ALVORLEGE FYLGJER dette har medført for han og hans Familie, herunder hans barn som no snart fyller 10 år, utan at han, eller vi som besteforeldre, har fått kontakt med barnet på over 5 år!

Så når du les dette Ixxxxx Sxxxxxxxx, vil eg be deg om å reinvaske di dårlege samvittigheit, og meld frå til politiet at du ALDRI har vori utsett for dei overgrep du har skulda min son for, slik at vi alle kan leggje denne saka død!

Kollsete 5. mai 2018

Alf Reutz Kollsete

 

DET OVERLAGDE OG PLANLAGDE JUSTISMORDET – DEL 5

Då Gulating lagmannsrett handsama saka gjekk Administrator Carl Petter Martinsen til frontalåtak på underteikna som vitne, ved å stille fylgjande KRASSE spørsmål:                        Har du vori i konflikt med to av dine søner!

ALLE og einkvar ser her at dette var eit åtak på meg som for det første ikkje hadde noko med saka å gjere, og for det andre, kvar hadde han slike opplysningar frå?

Hensikten med dette var såleis udiskutabelt å sverte meg som vitne og dessuten sette meg sjakk matt.

Eg ser sjølvsagt i ettertid at eg skulle ha teke til motmele der og då, men vart så ovverraska av at ein Lagmannsrettsdomar og Administrator i det heile kunne oppføre seg slik, at det låg og framleis ligg utanfor min forstand.

Dette viser klart og tydeleg for alle normale menneske at Carl Petter Martinsen handla på ein måte som er TOTALT UAKSEPTABEL i ein Domstol og dernest at det angrepet han retta mot meg viser at denne saka var PLANLAGT og DRØFTA på førehand.

Merk dykk at INGEN av dei andre aktørane i retten tok til motmæle eller stillte spørsmål til Martinsen sin oppførsel, verken meddomarane lagdommar Fredrik Staff eller sorenskrivar Gunnar Steintveit, eller lagrettemedlemmene Astrid Gjertsen Dale-Jan Steinar Erichsen-Svein Erik Rastad-Evelyn Romslo Engen-Anita Merete Hordnes- Tor Andre Grimsmo-ArntRune Trohjell-Leiv Jan Fosse-Ann Brith Bringedal Clementsen eller Kjerstin Onarheim Håvardsholm.

Einkvar vil med den informasjonen eg har gjeve lett og utvetydig sjå at det her var lagt opp til det PLANLAGDE og UUNNGÅELEGE JUSTISMORDET!

Eitkvart oppegåande menneske vil dessutan lett forstå at for underteikna er Politiet, Påtalemakta og Domstolane eit RETTSDIKTATUR som ikkje har noko til felles med den påståtte Rettsstaten.

 

Imorgon har vi altså 5 mai, dagen der jenta som er omtalt i dette Justispolitiske dramaet frå verkelegheita fyller 26 år, og dagen der min son slapp ut frå eit fengselsopphald der han hadde sona i fleire år, grunna dei GROVE OVERGREPA han var utsett for frå Påtalemakta og Domstolane i den såkalla RETTSSTATEN NORGE!

Kollsete 4 april 2018

Alf Reutz Kollsete 

DET OVERLAGDE OG PLANLAGDE JUSTISMORDET – DEL 4

Aktor Kjell-Otto Lilleberg fekk nok bakoversveis i Sogn Tingrett då han skulle forsvare jenta som hadde vori utsett for «overgrep» etter ho fyllte 14 år, då ho plutseleg kunne fortelje at det likevel ikkje hadde funne stad slike «overgrep» likevel.

På tross av dette held han fram å prosedere på jenta si truverdigheit og la ned same påstand om fengselstraff, som om ingenting var skjedd.

Aktor Magne Nyborg held fram same køyret i Gulating Lagmannsrett, utan å ta hensyn til jenta sine stadige attendetrekningar av skuldingane om overgrep frå opprinneleg over ein periode på 3 år og halvannan månad, for tilslutt å hamne på i overkant av 8 månader.

Aktoratet har sjølvsagt ei soleklar plikt å prosedere ei sak ut frå alle fakta som kjem fram, og i dette tilfelle var det at jenta stadig vekk endra sine forklaringar om kva tid ho var utsett for dei påståtte overgrepa.

På toppen av det heile stod Magne Nyborg fram i Gulating lagmannsrett og hevda at Politiet hadde fått så mange klager på at dei henla for mange slike saker!

Med desse uttallelsane viste han at han er TOTALT uskikka til å vere Statsadvokat, samtidig som han GROVT villeia lagretten.

Eg har difor ingen problem med å DØME  han til ein av dei viktigaste aktørane i dette GROVE JUSTISMORDET.

Aktor Magne Nyborg hadde INGEN FELLANDE BEVIS, eg gjentek INGEN FELLANDE BEVIS mot tiltalte og difor måtte han altså nytte slike nederdrektige og ULOVLIGE KNEP for å få til ein domfellelse.

I neste innlegg vil eg ta fram Administrator sin rolle i Justismorddramaet.

Kollsete 3. mai 2018

Alf Reutz Kollsete

DET OVERLAGDE OG PLANLAGDE JUSTISMORDET – DEL 3

Denne saka var handsama av Sogn og Fjordane Politidistrikt  ved «ansvarleg» Politijurist Sissel Kleiven, merk dykk namnet, som framleis arbeider i kulissene i Politidistrikt Vest, der ho med anna vil nekte meg å få innsyn i dokument der eg var anmeldt av jenta som gav Falske Forklaringar og Falske Anmeldelsar til Politiet.

Den same Sissel Kleiven, uttalte i ein telefonsamtale under etterforskinga i saka:                     Du er Stor i Kjeften du Alf Kollsete.

Lesarane kan sjølve vurdere kor seriøs og truverdig ei slik Politikvinne er.

I denne saka sette Sissel Kleiven tilside alle krav til objektivitet, nedfellt i Straffeprosesslova § 226, 3dje ledd og Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen Artikkel 6.

Statsadvokat Kjell-Otto Lilleberg , som aktor i Sogn Tingrett og seinare Magne Nyborg, som aktor i Gulating Lagmannsrett, held fram i same spor som Sissel Kleiven hadde lagt opp til, med å tilsidesette Rettsikkerheitskrava som er nedfellt i overnemde Lov og Konvensjon. Dei presterte til alt overmål å stille fylgjande spørsmål til Tingretten og Lagmannsretten:

«Er xxxxxxx xxxxxxxx skyldig i å ha hatt samleie med barn under 14 år ved å ha forholdt seg slik:  I perioden fra 2002 til 4. mai 2006 i xxxxxxxxxx 22 og/eller på hans bopel i Middalen i Sogndal, hadde han ved en eller flere anledninger samleie med Ixxxxx Sxxxxxxxx født 05.05.92?»

MERK deg, Gode lesar, at her var denne jenta berre 10 (ti) år, jamfør det eg har skrive om hennar forklaringar til Psykolog og i Tingrett og Lagmannsrett.

MERK dykk namna på Kjell-Otto Lilleberg og Magne Nyborg, då desse BEVISLEG har brote  Rettsikkerheitsreglane i overnemde Lov og Konvensjon og vist tydeleg og klart at dei er ein STOR fare for Rettssikkerheiten i vårt samfunn!

Neste innlegg vil handle om korleis overnemde Aktorar framsto i Tingrett og Lagmannsrett.

Kopi av dette innlegget vil bli sendt til dei tre namngjevne Aktørane i saka med høve til å kommentere opplysningane, herunder beklage sin oppførsel.

Kollsete 2. mai 2018

Alf Reutz Kollsete

 

DET OVERLAGDE OG PLANLAGDE JUSTISMORDET – DEL 2

I JANUAR 2007 «fortalde» jenta til psykolog at ho skulle vere utsett frå seksuelle overgrep frå den same mannen som ho bevisleg ikkje hadde noko problem med å vere saman med under nyttårsfeiringa i Leitevegen.

Det første «overgrepet» starta då ho var 11 år, ifylgje dokumentasjonen frå psykologen.

I seinare politiforklaring starta «overgrepa» frå ho var 12 år, og held fram til sumaren 2006. I Sogn Tingrett endra ho igjen si forklaring og trekte attende skuldingane om overgrep etter ho fyllte 14 år!

Under handsaming av ankesaka i Gulating lagmannsrett kunne ho «opplyse» at det ikkje var skjedd noko «overgrep» FØR ho fyllte 13 år.

Oppsummert viser dette  at ho ENDRA/FRÅFALL sin «anklage» om «overgrep» frå fyllte 11 år i 2003 og fram til sumaren 2006 med i alt 2 år og 1 og ein halv månad.

Dette viser at jenta på ingen måte hadde noko faktisk og haldbart grunnlag for å kaste fram sine skuldingar  om «overgrep » slik ho bevisleg gjorde.

På toppen av det heile «gløymde» ho å fortelje at ho dette året, frå 5 mai 2005 til 5 mai 2006, var på ferie i Danmark og at hennar påståtte «overgripar hadde besøk av sin trulova frå Sør Amerika og var på besøk hjå henne i hennar heimland i i tilsaman 3 mnd.

Oppsummert er dette eit BEVISLEG Faktum der jenta si forklaring er totalt uetterretteleg, og  viser at det er ho som har begått straffbare handlingar ved sine Falske Anklager og Falske Forklaringar.

Dette UBESTRIDELEGE FAKTUM  var altså grunnlaget for Politiet/påtalemakta og Domstolane si handsaming av saka.

Neste innlegg tek for seg Politi og Påtalemakta si handsaming av saka.

Kollsete 1. mai 2018

Alf Reutz Kollsete


Antall besøkende

  • 102,752 hits