FAGLEIAR ELIN PETTERSEN TYSSE-SOGN BARNEVERN

Elin Pettersen Tysse, gift med advokat Rune Pettersen Tysse, er saman med Clara Øberg, dei største kvinnelege OVERGRIPARANE og mest kunnskapslause personane eg nokonsinne har møtt!

Desse «kvinnene» har stått fram som MANIPULATORAR, TERRORISTAR og OVERGRIPARAR mot barn og barnefamiliar, som ligg LANGT, LANGT unna ein normal person sin anstendigheit, og vist ein TRAKKASERANDE og GROVT SJIKANERANDE oppførsel!

PettersenTysse hadde ein såkalla samtale med mi svigerdotter den 16.03.2009, som i si heilheit framstår som eit regelrett AVHØYR, med alle dei ingridiensar som ovanståande omtale viser.

LEGG MERKE TIL AT denne «samtalen» fann stad før Clara Øberg, sjå førre innlegg, hadde sin oppfylgjing i møte den 20.04.2009, og såleis er utført i nært samarbeid med henne, og gjaldt samme tema frå den såkalla dommen i Gulating lagmannsrett, der min son vart utsett for eit GROVT BEVISST og PLANLAGT OVERLAGD JUSTISMORD, og domfellt UTAN FNUGG av BEVIS!!!

Eg siterer frå Pettersen Tysse sin «samtale» med mor:

I denne «samtalen» hevdar med anna Pettersen Tysse at mannen til mor HAR BEGÅTT SEKSUELLT OVERGREP på ei jente under 16 år og at i Norge blir ein IKKJE DØMDE UTAN BEVIS!

Den same Pettersen Tysse har nyleg vori omtalt i ei anna sak for Sogn Barnevern, gjennom fleire oppslag i lokalavisa Sogn Avis, som viser at ho på ingen måte har endra HALDNINGAR eller HANDLINGSMØNSTER, men står fram som den reinaste GESTAPO i sin kontakt med foreldre.

PÅ TRASS AV DETTE, MED FULLT KJENNSKAP TIL PETTERSEN TYSSE SIN TOTALT UAKSEPTABLE HANDLEMÅTE, STILLER SÅVEL RÅDMANN JOSTEIN AANESTAD SOM ORDFØRAR JARLE AARVOLL SEG BAK DENNE GROVE LOV OG MENNESKERETTSFORBRYTAREN, OG HAR INGEN MERKNAD TIL HENNAR FØRESETNADER SOM FAGLEIAR FOR SOGN BARNEVERN!

STILL DYKK SÅ SPØRSMÅLET OM DET ER NOKO RART I AT SOGNDAL KOMMUNE ER BERYKTA FOR SITT LEIARSKIKT?

Kollsete 10. august 2018

Alf Reutz Kollsete

 

 

MENNESKERETTSFORBRYTAREN CLARA ØBERG!

Lesarane vil hermed få eit innblikk i tidlegare Barnevernleiar Clara Øberg sine sjuklege uttalelsar og inngrep i ein kjernefamilie, med varige og uopprettelege skadeverknader for så vel barn som foreldre!

Først klipp frå eit møte med Øberg 20.04.2009, der underteikna deltok som partsmedhjelpar for mor:

I dette møtet gjorde Øberg gjentekne forsøk på å styre kven som skulle føre ordet for familien, serleg retta mot mor, sitat frå Møtereferat, (direkte form):

Øberg: Vil du at svigerfar skal snakke på dine vegne?                                       Mor: Ja                                                                                                                                           Øberg: Vil du at alle spørsmål skal gå gjennom og besvarast av din svigerfar?                                                                                                                                           Mor: Eg kan svare på spørsmål sjølv, dersom dette er naudsynt men eg har svigerfar og min mann med meg.

CLARA ØBERG var fullt klar over at det var inngått skriftleg avtale mellom Mor og svigerfar om bistand i denne saka alt den 18.mars 2009.

Etter ytterlegare mistenkeleggjering fra Clara Øberg si side retta mot underteikna og Mor held møtet fram med spørsmål til Øberg om ho i sitt arbeid fylgde dei lover og reglar som gjeld for barneverntenesta, herunder barnevernlova, Forvaltningslova, Menneskerettskonvensjonane og FN’s barnekonvensjon.

På dette svara  Øberg at det var det ingen tvil om.

Øberg held deretter fram med sin ufortrødne argumentasjon og trakkasering av Mor og drog inn påstander om at dottera ( 10 mnd) kunne bli utsett for seksuelle overgrep frå sin far.

Øberg held fram med å spørje Mor om ho ynskte dommen opplesen , noko mor ikkje fann naudsynt, men Øberg trumfa vidare med at dei ikkje skulle diskutere saka men berre lese opp.

Kort tid etter dette møtet, den 06.05. 2009, fatta Clara Øberg slik administrativ avgjerdsle:

«Saka har vori drøfta med Bufetat fagteam, kommunen sin advokat, (Rune Tysse, sjå nytt innlegg) og vorte diskutert administrativt i  Sogn barnevern.

På bakgrunn av ovanståande, samtale med foreldre, samt innhenta opplysningar har, Sogn barnevern kome fram til at (spedbarnet på 10 mnd) lever i risiko for å bli utsett for seksuelle overgrep.»

I sak for Bergen tingrett etter Barneloven i oktober 2010, møtte den same sjølvgode Clara Øberg som «vitne» og «gav uttrykk for at besteforeldrene(underteikna og min ektefelle) ikkje var ein ressurs for mor og barn»,

Det kan seiast og skrivast umåteleg mykje om personen Clara Øberg, men ovanståande skulle vere meir enn tilstrekkeleg til å forstå at dette er ein person som under ingen omstendigheit har noko å gjere i eit offentlig verv der ein har med andre menneske å gjere, og ikkje minst som meddomar i Gulating lagmannsrett!

Clara Øberg er eit godt døme på eit menneske utan skrupler med alle tegn som skal til på ein person i sterk ubalanse, utan evne til sjølvkritikk og tanke på andre sitt ve og vel.

Med sine haldningar og handlemåte viser ho klårt kvifor det norske samfunn er iferd med å gå i forråtnelse, utan noko form for reaksjon frå dei politisk ansvarlege, påtalemakta og domstolane.

Neste innlegg handlar om Fagleiar i Sogn barnevern Elin PettersenTysse.

Kollsete 4. august 2018

Alf Reutz Kollsete

 

 

FAMILIEMORDARANE I SOGN BARNEVERN!

Dette innlegget handlar om tre Barne og Familieovergriparar i Sogn Barnevern:

Clara Øberg, B.v.leiar i 2009;

Elin Pettersen Tysse, Clara Øbergs høgre hand i 2009, i dag Fagleiar i Sogn Barnevern;

Rune Pettersen Tysse, Øbergs og Pettersens medspelar i 2009, i dag gift med Elin P. Tysse og Sogn Barneverns advokat for Fylkesnemd og Domstolshandsaming av saker etter Barnevernlova.

Desse personane hadde ein heilt sentral rolle i det FAMILIEMORDET som fann stad i 2009 og som BEVISLEG og BEVISST førde til oppsplitting av ein svært velfungerande kjernefamilie med far, mor og eit spedbarn på 11 mnd.

Merk dykk desse namna, dette er tre personar som eg sit med dokumentasjon som viser tydeleg og klart at dei har brote ei rekkje lover og reglar, herunder FNs Barnekonvensjon og Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, og det Etiske regelverket for Advokatar.

Clara Øberg er nyleg oppnemd av Sogndal kommune som meddomar i Gulating lagmannsrett, tenk dykk til, denne overgriparen mot ein velfungerande familie skal kunne sitje i ein domstol og døme tiltala personar, som kanskje er uskuldige, til straff.

Alle normale menneske vil lett forstå kva tillit folk flest kan ha til ein Lovbrytar som sjølv skulle vori stillt for retten.

I tidlegare innlegg på denne bloggen har eg omtala desse personane som Forbrytarligaen i Sogn Barnevern, og peika på at deira oppførsel fyller kreteriene for Diagnosen/lidelsen Dyssosial personledomssforstyrrelse.

Desse personane sin totale mangel på erkjennelse av eigne feilgrep, gjev ingen grunn til å endre på denne beskrivelsen.

I nytt innlegg vil eg gi eksempel frå dokumentbevis som syner at det eg har skrive ovanfor fullt ut stadfestar og underbyggjer det som er framført.

Kollsete 19.07.2018

Alf Reutz Kollsete

 

NORGE – DET TILDEKKEDE DIKTATUR OG TERRORREGIME!

Er denne påstanden en konspirasjonsteori?

Svaret er NEI!

Staten Norge er, (skal vere) et levende Demokrati styrt gjennom Folkevalgte organ, kommunestyrer og Storting.

Over lang tid har dette utviklet seg til å bli et Forvaltnings og Rettsdiktatur hvor administrative organ har fått stadig større spillerom gjennom Lovgivning og etablert Rettspraksis.

Dette gjelder også Politiet/Påtalemyndigheten og Domstolene, og den såkallte Barneverntenesten.

Samtidig har Norge som RETTSSTAT sluttet seg til stadig flere internasjonale Konvensjoner på Menneskerettighetenes område, herunder Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, (EMK) og FN,s Barnekonvensjon.

Ved motstrid mellom nasjonal Lov og Menneskerettskonvensjonene har Konvensjonsteksten forrang.

Nasjonale myndigheter er forpliktet til å følge bestemmelsene i nevnte Konvensjoner i all saksbehandling.

Disse UFRAVIKELIGE BESTEMMELSER, som til alt overmål er inntatt i Grunnloven Kap. E, er over lang tid satt tilside av så vel Barneverntenesten, som Påtalemyndighetene og Domstolene, uten at de FOLKEVALGTE organ på Kommuneplan og Storting har reagert.

Dette har medført at NORGE er dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) uttallige ganger for brudd på de nevnte Konvensjoner, og resulutert i at Norges omdømme som Rettsstat har mistet sin troverdighet så vel i Europa som resten av verden.

HVEM HAR SÅ ANSVARET FOR AT DEN OPPRINNELIGE RETTSTATEN OG DEMOKRATIET HAR UTSLETTET SEG SELV?

SVARET GIR SEG SELV: DEN TIL ENHVER TID SITTENDE REGJERING og STORTINGET, som VEL VITENDE OM DENNE UTVIKLINGEN, har forholdt seg PASSIVE til ALLE MENNESKERETTSBRUDDENE!

Erna Solberg og hennes Regjering og det Norske Storting har kontinuerlig det HELE og FULLE ANSVAR, for alle utilgivelige OVERGREP mot uskyldige borgere, som blir rammet av OVERGREPENE vist til ovenfor.

HVOR LENGE TROR Erna Solberg at hun kan sitte som passiv tilskuer til disse GROVE OVERGREPENE mot sine medborgere uten at det vil få UOPPRETTELIGE KONSEKVENSER for henne på så vel kort som lang sikt?

Kollsete 7. juli 2018

Alf Reutz Kollsete

KVA ER FORSKJELLEN PÅ DONALD TRUMP OG ERNA SOLBERG?

TRUMP skilde barn og foreldre frå kvarandre.

ERNA SOLBERG skil born frå foreldre i strid med NORSK LOV og Internasjonale konvensjonar.

TRUMP har, etter sterk kritikk, beklaga at det har skjedd og endra sin praksis.

ERNA SOLBERG har ikkje beklaga eller endra noko som helst, OVERGREPA HELD FRAM.

TRUMP kritiserar ikkje Norge eller andre land for brot på Menneskerettane.

ERNA SOLBERG KRITISERAR ANDRE LAND FOR BROT PÅ MENNESKERETTANE.

Kva betyr dette?

DETTE BETYR AT DONALD TRUMP HAR EVNE TIL SJÅ OG RETTE EIGNE FEILGREP, medan ERNA SOLBERG ikkje har vist verken EVNE eller VILJE til å rette OVERGREP MOT SÅVEL ETNISK NORSKE SOM INNVANDRARAR.

Så då er mitt spørsmål til alle norske borgarar:

Vil de akseptere at vi har ein Statsminister som legitimerer OFFENTLIGE OVERGREP mot BARN, heilt ned til nyfødde og opptil 18 år, STIKK I STRID MED NORGES LOVER, herunder Barnevernloven, Grunnloven, og INTERNASJONALE KONVENSJONAR, herunder FN,s BARNEKONVENSJON og DEN EUROPEISKE MENNESKERETTSKONVENSJONEN?

DU som les dette og din familie har kanskje sloppe unna desse OFFENTLIGE OVERGREPA til i dag, men tenk om det ein dag også skulle ramme deg og din familie, kva vil du då gjere?

Mitt råd til deg: Hugs Arnulf Øverlands ord: «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

Kollsete 22. juni 2018

Alf Reutz Kollsete

 

MENNESKERETTSSITUASJONEN I NORGE I 2018!

KVA ER SÅ STATUS MED REGJERINGA SOLBERG I POSISJON I SNART 5 ÅR?

Kjære lesarar, klikk dykk inn på ARKIV for denne bloggen frå juli månad 2013, og sjå kva eg skreiv den gongen om Regjeringen Stoltenberg, og deira Totale mangel på Evne og Vilje til å rette opp i alle Menneskerettsbrot og OVERGREP frå Politi/Påtalemakta, Domstolane og Barnevernet!

Les ALLE dei 10 innlegga frå juli 2013 og samanlikn så med det alle samfunnsbevisste borgarar veit har skjedd, og framleis skjer, når det gjeld OFFENTLEGE OVERGREP frå Politiet/Påtalemakta, Domstolane og Barnevernet, noko som viser gjennom uttallige oppslag i Media om GROVE JUSTISMORD og BARNEVERNETS OVERGREP!

Dette viser KLART og TYDELEG at Regjeringen Solberg, trass i 5 år ved makta, IKKJE har endra på noko som helst, og såleis set med DET FULLE ANSVAR for at OVERGREPA har funne stad og framleis finn stad!

Korleis skal dette ende?

Vil du som les dette, og resten av det norske folk, stillteiande AKSEPTERE at det vi har trudd skulle vere ein RETTSSTAT og eit DEMOKRATI, sakte men SIKKERT skal utvikle seg til eit RETTSDIKTATUR og ein TERRORSTAT?

Eller vil du fylgje opp Arnulf Øverlands ord: » Du skal ikke tåle så inderlig vel, den URETT som ikke rammer deg selv»?

Kollsete 10. juli 2018

Alf Reutz Kollsete

Kopi av dette innlegget vert sendt til alle dei borgarlege partia på Stortinget.

17 mai 2018 – FRA DEMOKRATI TIL DIKTATUR!

Harde ord men ikke desto mindre sanne og ettertenksomme.

HVORFOR er det blitt slik:

Det er blitt slik fordi den norske stat gjennom Storting og Regjering stilltiende har akseptert at Politi og Påtalemyndighet, Barnevernet og Domstolene kan bryte Norsk Lov, herunder Grunnloven, Barnevernloven, FN,s Barnekonvensjon og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon, UTEN at det får KONSEKVENSER for LOVBRYTERNE!

HVORFOR tillater det Norske folk at det er blitt slik:

Fordi de gjennom sin passive holdning og manglende kunnskap ikke reiser seg mot denne form for LOVLØSHET og OFFENTLIGE OVERGREP!

Så mitt innstendige råd til det norske folk på denne «nasjonaldagen» er:

Følg Arnulf Øverlands ord: «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

Kollsete 17. mai 2018

Alf Reutz Kollsete


Antall besøkende

  • 105 603 hits